Shy Sunset

Shy Sunset - 2018
50x70 cm
Telaviv, Israel