Her New Kimono

Her New Kimono - 2018
70x70 cm
Sofia, Bulgaria